Vastuullisuusraportointi

EU:ssa on otettu käyttöön useita vaatimuksia vastuullisuusraportoinnille. Näitä vaatimuksia on määräysten ja direktiivien kautta säännelty, ja ne vaihtelevat eri toimialoille ja yrityksille koon perusteella. Yksi keskeinen väline vastuullisuusraportoinnissa on EU:n kestävän rahoituksen asetus, joka tunnetaan myös nimellä SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Tämä asetus sisältää vaatimuksia yrityksille ja rahoituslaitoksille liittyen vastuullisuusraportointiin.

Joitakin keskeisiä vaatimuksia EU:n vastuullisuusraportoinnille ovat:

  1. Tiedonantovelvollisuus: SFDR asettaa yrityksille ja rahoituslaitoksille velvollisuuden raportoida tietoa niiden ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten hallinnasta ja integroinnista liiketoimintaan.
  2. Yritysten velvollisuus julkaista ESG-tiedot: SFDR edellyttää, että tietyt yritykset (erityisesti sijoitusrahastojen ja muiden sijoituspalveluiden tarjoajat) julkaisevat ESG-tiedot tuotteistaan ja palveluistaan.
  3. ESG-luokitusjärjestelmät: Asetuksen mukaan EU:ssa tulisi käyttää yhdenmukaisia ESG-luokitusjärjestelmiä, jotta sijoittajat voivat helposti verrata eri yritysten ja rahoitustuotteiden vastuullisuustietoja.
  4. Tietojen saatavuus ja vertailtavuus: Raportoinnin tulisi olla selkeää, vertailtavaa ja helposti saatavilla sijoittajille ja sidosryhmille.
  5. Ilmoittamisen velvoitteet: SFDR edellyttää tiettyjen yritysten ilmoittavan tietoa ESG-tekijöistä sijoitustuotteiden tarjouksissaan.

On tärkeää huomata, että nämä vaatimukset saattavat muuttua ja täsmentyä ajan myötä, ja yritysten tulee seurata ajan tasalla olevia säädöksiä ja ohjeita vastuullisuusraportoinnissaan. Tämä vastuullisuusraportointi liittyy laajempiin pyrkimyksiin edistää kestävää rahoitusta ja vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä EU:ssa.